Osztályok

Osztályok

Általános Igazgatási, Koordinációs és Népjóléti Osztály

Vezető: Dr. Varga-Csizmadia Mónika aljegyző, osztályvezető

 Általános Igazgatási Csoport

 • Ellátja a képviselő-testület üléseinek előkészítésével, szervezésével és adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,
 • segíti a képviselőket a tisztségükkel együtt járó feladataik ellátásában,
 • a polgármester felügyelete mellett közreműködik az önkormányzat és intézményei dolgozóinak munkáltatói támogatásával együtt járó feladatai ellátásában,
 • végzi a sokszorosítást,
 • közreműködik az önkormányzati számítástechnikai, informatikai feladatok ellátásában, a hivatalon belül szervezi és biztosítja ezek megvalósítását,
 • az eddigiekben fel nem sorolt egyéb szervezési és információs feladatok elvégzése,
 • lebonyolítja az ifjúsági, testnevelési és sportszervezési feladatokat, jogszabályi felhatalmazás alapján ellátja az ezzel kapcsolatos teendőket,
 • előkészíti az önkormányzati lakások bérbeadását, ellátja a lakásokkal kapcsolatos végrehajtási jogosítványokat,
 • ellátja a kereskedelmi ágazathoz tartozó üzletek működésével és a telephely engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,
 • a hatósági adatszolgáltatással kapcsolatos teendőket,
 • eljár az első lakáshoz jutók, valamint a belvízkárosultak támogatási ügyeiben,
 • gondoskodik a hagyatékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok elvégzéséről,
 • birtokháborítási, valamint a Ptk-ból eredő egyéb államigazgatási ügyekben jár el,
 • lebonyolítja a katonai és mozgósítási teendők önkormányzati, igazgatási körébe tartozó feladatokat,
 • gondoskodik a hatáskörébe utalt anyakönyvi nyilvántartás vezetéséről, az ezzel kapcsolatos teendők ellátásáról,
 • kezeli a központi irattárat, ellátja az iktató ügyiratkezelése révén jelentkező feladatokat,
 • gondoskodik az osztályhoz tartozó bizottságok (ügyrendi, művelődési, ifjúsági és sport) működésének ügyviteléről,
 • közreműködik a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátását végző, köznevelési, közművelődési intézmények felügyeletében, működtetésében
 • ellátja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományával összefüggő személyzeti és munkaügyi feladatot a munkáltató megbízása alapján,
 • ellátja az Ügyrendi Bizottság, és a Képviselő-testület eseti bizottságainak ügyviteli teendőit,
 • közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos szervezési és egyéb feladatok ellátásában.

Népjóléti Csoport

 • Ellátja a rendszeres szociális segély megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
 • végzi a lakásfenntartási támogatás megállapításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az aktív korúak rendszeres szociális segélyének, foglalkozást helyettesítő támogatásának megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
 • végzi méltányossági alapon közgyógyellátásra jogosultak ellátásának megállapításával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az átmeneti, a temetési segéllyel és a köztemetéssel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a jegyző hatáskörébe utalt gyermekvédelmi feladatokat,
 • ellátja az ágazat statisztikai jelentéssel kapcsolatos feladatokat, a nyilvántartási feladatokat,
 • ellátja a szociális és egészségügyi intézmények felügyeletéből eredő feladatokat,
 • ellátja az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság ügyviteli teendőit,
 • végzi a méltányossági alapon korábban megállapított ápolási díjak felülvizsgálatával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
 • egyéb hatóságok megkeresése alapján környezettanulmányt készít, valamint szociális és gyermekvédelmi ellátásokról adatot szolgáltat,
 • felülvizsgálja, megszünteti a lakáscélú hitelhátralék törlesztési kötelezettség felfüggesztésére való jogosultságot,
 • biztosítja a Pénzügyi Bizottság ügyvitelét,
 • végzi a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokkal, valamint a szilárdhulladék szállítási díjkedvezményekkel kapcsolatos helyi rendeletből adódó feladatokat.

Kistérségi Koordinációs Csoport

 • Ellátja a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, valamint Pénzügyi Bizottsága és eseti bizottságai üléseinek, döntéseinek előkészítésével, szervezésével, adminisztrációjával és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat
 • közreműködésével segíti a Társulás által vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátási, egészségügyi alapellátási, belső ellenőrzési feladatok végrehajtását
 • segíti a tanács tagjait a tisztségükkel együtt járó feladataik ellátásában
 • ellátja a társulási költségvetés előkészítésével és végrehajtásának szervezésével kapcsolatos feladatokat
 • költségvetési tervezetet, beszámolót és zárszámadást készít elő társulási tanácsi döntésre
 • információt szolgáltat a központi költségvetés számára.

 

Műszaki és Beruházási Osztály

Vezető: Kővári Arnold osztályvezető

 • Elvégzi az építési igazgatás és ellenőrzés körébe tartozó feladatokat, beleértve azt az illetékességi területet, amelyet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, e tárgyú kormányrendeletében meghatároz,
 • közreműködik a közbiztonsági feladatok a polgármesterkatasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a védekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban,
 • ellátja az önkormányzati út- és közlekedési igazgatási teendőket,
 • gondoskodik a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásáról,
 • intézi a földművelésüggyel és mezőgazdasággal kapcsolatos önkormányzati teendőket,
 • gondoskodik a vízügyi igazgatás önkormányzati feladatainak ellátásáról,
 • a kommunális feladatok köréből ellátja a helyi önkormányzathoz tartozó ügyeket,
 • elvégzi az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat,
 • közreműködik az ágazati önkormányzati intézmények feletti felügyeleti jogkör gyakorlásában,
 • intézi az önkormányzati felújításokat, fejlesztéseket, beruházásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó közbeszerzési feladatokat,
 • ellátja a Városgazdálkodási Iroda felügyeletével, működtetésével kapcsolatos teendőket,
 • biztosítja a Pénzügyi Bizottság ügyvitelét,
 • ellátja a Gazdasági Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság ügyviteli teendőit.
 • ellátja a Polgármesteri Hivatal gondnoksági feladatait.

 

Pénzügyi és Tervosztály

Vezető: Lukácsné Kónya Irén osztályvezető

 Gazdálkodási Csoport

 • Ellátja a költségvetés előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
 • költségvetési beszámolót és zárszámadást készít elő testületi döntésre,
 • előkészíti a hitelfelvétellel és kötvény kibocsátással kapcsolatos ügyeket,
 • információt szolgáltat a központi költségvetés számára,
 • lebonyolítja a polgármesteri hivatal költségvetésével kapcsolatos operatív feladatokat,
 • ellátja a selejtezéssel, leltározással kapcsolatos feladatokat,
 • kezeli a letéti és lakásalapot,
 • ellátja az önkormányzati intézmények pénzügyi, költségvetési felügyeletéből adódó feladatokat, illetve a Közétkeztetési Intézmény felügyeletével kapcsolatos teendőket,
 • biztosítja a Pénzügyi Bizottság ügyvitelét,
 • ellátja a nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi, számviteli feladatait.

 Adócsoport

 • Beszedi és nyilvántartja a helyi adót és a gépjárműadót,
 • előkészíti az adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó méltányossági és mentességi ügyeket,
 • adó és értékbizonyítványt, valamint vagyoni bizonyítványt állít ki hivatalos megkeresésre,
 • adók módjára behajtható köztartozások kezelése.

 
Önkormányzati Adóhatóság Elérhetőségei:
 
24. iroda:
- Kölüsné Murok Tímea - gépjárműadóval kapcsolatos ügyek, adók módjára történő behajtás, végrehajtási ügyek.
  +36 (66) 585-758
- Kocsor Szilvia - talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyek, adók módjára történő behajtás, végrehajtási ügyek.
  +36 (66) 585-778
 
25. iroda:
- Bakos Györgyné - helyi iparűzési adóval kapcsolatos ügyek, adóigazolás, adó- és értékbizonyítvány kiállítása.
  +36 (66) 585-744
- Baracsiné Jenei Andrea - magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos ügyek.
  +36 (66) 585-720

 
Osztályszervezetbe nem tartozó, a polgármester, illetve a jegyző közvetlen irányítása alá tartozó önálló egységek:

Városmenedzser

Csepreghy Mátyás

 •  Segítséget nyújt a város gazdasági jellegű ügyletkötései előkészítésében, a végrehajtás ellenőrzésében,
 • kialakítja és folyamatában kezeli a település megyén belüli és kívüli, esetleg határon túli jobb megítélését, részt vesz a város "image" megteremtésében, koordinálja az önkormányzatot érintő pályázatokat a hivatalon belül és az önkormányzati intézmények körében.

 Belső ellenőr

 • Éves munkaterv alapján a polgármesteri hivatalnál pénzügyi-gazdasági ellenőrzést végez,
 • utó-cél és témavizsgálatot tart terv szerint, illetve eseti megbízás alapján,
 • elvégzi a helyi önkormányzati intézmények, illetve az e tárgyú megállapodásban rögzítetteknek megfelelően a kistérségi önkormányzati intézmények és polgármesteri hivatalok pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.

Megszakítás